Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Słownik pojęć 

      rozmiar tekstu

Bankowy tytuł egzekucyjny - oświadczenie banku będące (na mocy prawa bankowego) tytułem egzekucyjnym; na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności nadaną przez sąd, komornik lub urząd skarbowy mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne;

Cesja Wierzytelności - umowa przelewu wierzytelności, przez którą wierzyciel przenosi swoją wierzytelność na inną osobę; przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania; 

Dług, zobowiązanie - pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela; w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem jego zrealizowania; przeciwieństwem zobowiązania jest należność;
 
Dłużnik - osoba prawna lub fizyczna obowiązana do uregulowania wobec innej osoby prawnej lub fizycznej (wierzyciela) zobowiązania (długu) pieniężnego lub rzeczowego, wynikającego z istniejącego między nimi stosunku prawnego;
 
Faktura, rachunek - dowód transakcji kupna-sprzedaży wystawiany przez dostawcę; rozróżnia się faktury celne, eksportowe, handlowe, importowe, konsygnacyjne, legalizowane, oryginalne, ostateczne, poświadczone, pro forma, sprzedaży, wewnętrzne, wysyłkowe, zakupu; na fakturze znajduje się data, informacje o nabywcy oraz sprzedawcy wraz z ich dodatkowymi danymi (np. Numerem Identyfikacji Podatkowej), a także z ceną oraz ilością kupionych towarów. Faktura stanowi dokument, że transakcja kupna-sprzedaży została zawarta; faktura jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych dokumentów handlowych;
 
Giełda Wierzytelności - to narzędzie ułatwiające obrót wierzytelnościami; jednocześnie stanowi rejestr nierzetelnych kontrahentów, poprzez upublicznienie danych dłużnika oraz wysokości kwoty jego zadłużenia; stanowi źródło informacji dotyczących postawy potencjalnych kontrahentów, przy zawieraniu nowych transakcji; giełda działa na podstawie ogłoszonego publicznie regulaminu; organizatorem Giełdy Wierzytelności jest firma KRUK S.A.;
 
Hipoteka - forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela w postaci aktu notarialnego wpisanego do księgi wieczystej; w przypadku niewywiązania się dłużnika ze zobowiązania wobec wierzyciela, ten ostatni ma prawo do zaspokojenia swojego roszczenia (lub jego części) z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na zmianę właściciela przedmiotowej nieruchomości (wyłącznie na drodze egzekucji sądowej). Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki;
 
Komornik - funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowymu, powołany do pełnienia czynności egzekucyjnych i innych wskazanych w ustawach; okręg urzędowy komornika, tzw. rewir, obejmuje zasadniczo okręg sądu rejonowego lub jego część; jeżeli przy sądzie rejonowym urzęduje kilku komorników, podział czynności pomiędzy nimi (miejscowy lub rzeczowy) oznacza prezes tego sądu; rewir komornika może obejmować okręgi kilku sądów rejonowych tego samego sądu okręgowego; w tych przypadkach ustalenie i zmiana rewiru oraz oznaczenie sądu, przy którym komornik urzęduje, należy do prezesa sądu okręgowego;
 
Nakaz zapłaty - to orzeczenie sądowe, które zapada  w postępowaniach odrębnych takich jak postępowanie upominawcze, nakazowe i EPU. Sąd, na podstawie przepisów szczególnych, rozstrzyga sprawę, co do istoty;  w przypadku, gdy powód dochodzi np.: roszczenia pieniężnego; okoliczności uzasadniające żądanie muszą być udowodnione: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym; nakaz zapłaty może być wydany także przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu, należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości; jeżeli pozwany nie wniesie skutecznie w całości lub w części zarzutów (sprzeciwu) przeciwko nakazowi zapłaty w terminie 2 tygodni od jego doręczenia - nakaz ma moc prawomocnego wyroku;
 
Odsetki - dochód otrzymany przez pożyczkodawcę za rezygnację z dysponowania pożyczonym kapitałem; cena, jaką musi zapłacić pożyczkobiorca za możliwość uzyskania kapitału i swobodnego nim dysponowania;
 
Poręczenie - w prawie cywilnym - umowa między wierzycielem a osobą trzecią, poręczycielem (żyrant), na podstawie której zobowiązuje się on, w razie niewykonania lub nienależytego wypełnienia przez dłużnika głównego zobowiązania, przejąć to zobowiązanie (kodeks cywilny);
 
Przedawnienie - instytucja prawa cywilnego określająca skutki prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień przez wskazany w ustawie okres czasu; przedawnienie odnosi się wyłącznie do cywilnoprawnych roszczeń majątkowych; przedawnione roszczenie nie wygasa, lecz nie będzie mogło być zrealizowane w oparciu o przymus państwowy; tak więc - z punktu widzenia przepisów polskiego kodeksu cywilnego - po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia; terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną;
 
Roszczenie - w prawie cywilnym, uprawnienia żądania od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, np. jeżeli ktoś naruszy prawo własności, powstają z tą chwilą określone roszczenie właściciela w stosunku do danej osoby; możliwość dochodzenia roszczenia jest ograniczona czasowo; generalną zasadą jest, że przedawnieniu ulegają wszystkie roszczenia majątkowe (wymierne w pieniądzu), jeśli przekraczają termin 10 lat, a 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gosp. lub roszczeń o świadczenia okresowe; czas przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, np. wyznaczonego od dnia zwrotu należnej sumy udzielonej pożyczki;
 
Skarga na czynności komornika - środek zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym wnoszony do sądu rejonowego we wszystkich przypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem wyraźnie w ustawie przewidzianych (np. artykuł 870 kodeksu postępowania cywilnego); uprawniony do wniesienia skargi jest dłużnik, wierzyciel, a także każdy uczestnik postępowania i osoba trzecia, jeżeli czynność narusza jej prawa; komornik obowiązany jest do naprawienia szkody, jeżeli wyrządził ją umyślnie lub przez niedbalstwo, a poszkodowany nie mógł w toku postępowania zapobiec szkodzie; za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem komornika Skarb Państwa odpowiada solidarnie z komornikiem; roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o czynności lub zaniechaniu, z których szkoda wynikła;
 
Ugoda - porozumienie, umowa, na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać; ugoda może być zawarta także przed sądem (ugoda sądowa);
 
Weksel - papier wartościowy, w którym wystawca (bądź wskazana przez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz lub zlecenie której ma zostać zrealizowana płatność); w zależności od osoby dłużnika wyróżnia się: weksel własny, w którym do zapłaty zobowiązany jest wystawca weksla i weksel ciągniony (weksel trasowany), w którym wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie zapłacenie określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej; w zależności od osoby remitenta rozróżnia się: weksel na zlecenie (upoważnia do przeniesienia w drodze indosu prawa do wierzytelności), weksel imienny (zawiera ścisłe określenie osoby remitenta) oraz weksel na okaziciela.

Kancelaria Prawna RAVEN 2010 All Rights Reserved