Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Kompleksowy, nowoczesny pakiet usług 

      rozmiar tekstu

Grupa KRUK świadczy kompleksowe usługi w obszarze zarządzania należnościami. Szeroka oferta obejmuje usługi prewencyjne, odzyskiwanie należności na drodze polubownej oraz sądowo- egzekucyjnej, a także  zakup i sekurytyzację wierzytelności. Grupa świadczy również usługi specjalistyczne np. usługi detektywistyczne czy też polegające na udzielaniu pożyczek osobom, które spłaciły zadłużenie w firmie KRUK.

USŁUGI PREWENCYJNE:

  • Udostępnianie raportów o płatnościach przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

System ERIF to platforma służąca do gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji o zobowiązaniach konsumentów i przedsiębiorstw. Narzędzie pozwala m.in. sprawdzić wiarygodność płatniczą danego podmiotu.

  • Monitoring prewencyjny

Działania przypominające i monitorujące, podejmowane są przed terminem płatności. Usługa ta  wykorzystuje narzędzia contact center i pozwala na kontakty z płatnikami na masową skalę.

  • Wywiady detektywistyczne

Prowadzone są w przypadkach planowanego dużego zaangażowania finansowego Klienta i pozwalają na stworzenie obrazu finansowego oraz wiarygodności badanego podmiotu lub osoby fizycznej).

USŁUGI WINDYKACYJNE:

  • Monitoring windykacyjny

Celem monitoringu windykacyjnego jest zapewnienie regularności spłat należności oraz monitorowanie spraw z opóźnieniami w wpłatach.

  • Obsługa polubowna wierzytelności konsumenckich i gospodarczych

Dzięki usłudze możliwe jest odzyskanie wierzytelności w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi.

  • Doradcy terenowi

Pomagają odzyskać należności w przypadku spraw o wysokich saldach i o wysokim priorytecie, np. gdy zachodzi podejrzenie ukrywania lub wyzbywania się majątku przez osobę zadłużoną.

  • Odzyskiwanie przedmiotów zabezpieczeń

Pełna usługa obejmuje odbiór i transport przedmiotu zabezpieczenia, przechowywanie, wycenę oraz sprzedaż przedmiotu.

  • Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie

Obejmuje monitoring, windykację należności, zakup lub sekurytyzację.

  • Procesy sądowe i egzekucyjne

Usługa obejmuje  pełną reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych w celu uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności, a także w trakcie postępowania egzekucyjnego.

POZOSTAŁE USŁUGI:

  • Usługa „Pożyczka Novum”

Usługi pożyczkowe dla osób, które spłaciły swoje zobowiązanie wobec Grupy.


 

Kancelaria Prawna RAVEN 2010 All Rights Reserved